97

Զորամասերում անցկացվում են բուժկանխարգելիչ միջոցառումներ