59

Զորամասերում անցկացվում են բուժկանխարգելիչ միջոցառումներ